Privacyverklaring

Sasdive hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid waarin in helder en transparant informatie wordt gegeven over hoe wordt om gegaan met de persoonsgegevens.

Sasdive doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sasdive houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt onder andere met zich mee:

  1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  2. Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
  3. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
  4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.
  5. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.

Contactgegevens:
Wil je met Sasdive in contact komen? Dat kan door het sturen van een e-mail naar sasdive@sasdive.nl of door een reactie achter te laten onder een artikel op www.sasdive.nl

Persoonsgegevens:
Sasdive verwerkt op de website geen persoonsgegevens.

Cookies

Op de website van Sasdive werken we met cookies. Op welke manier we daar mee werken is volledig terug te vinden in onze cookieverklaring.

Reacties onder artikelen en nieuwsbrief
Het is mogelijk om op www.sasdive.nl reacties achter te laten. Jouw IP-adres wordt dan zichtbaar voor Sasdive, maar zal niet gebruikt worden.
Bij het achterlaten van een reactie vul je je naam, website en e-mailadres in. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd, wel je naam en je website. De informatie wordt dan beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan zolang als het artikel online blijft staan. Uiteraard is het ook mogelijk om je reactie anoniem te plaatsen, door je naam te vermelden als anoniem.
Het is ook mogelijk om jezelf aan te melden voor de nieuwsbrief. Jouw IP-adres wordt dan zichtbaar voor Sasdive, maar zal niet gebruikt worden. Andere aangeleverde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. Voor de aanmelding en het verzenden van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Laposta.nl. Met Laposta is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De servers van Laposta staan in Nederland en zodoende worden gegevens niet met derden uitgewisseld.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Sasdive bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Gegevens die aangeleverd worden ten behoeve van de nieuwsbrief worden bewaard, zolang men de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Men kan zich ten alle tijden afmelden voor de nieuwsbrief.

Recht omtrent je gegevens
Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling. Tevens kan iedereen bezwaar maken.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteit Persoonsgegevens kun je hierover meer informatie vinden.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan ontvang ik die heel graag op sasdive@sasdive.nl
De teksten op de website kunnen geregeld en op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor de privacyverklaring. Om die reden adviseren wij je om geregeld de verklaring door te nemen voor eventuele wijzigingen.

Laatste gewijzigd: 05 oktober 2020